fredag 26. juni 2009

Kristent Samlingspartis program, vedtatt på partiets landsmøte 30. august 2008

1. PARTIETS FUNDAMENT

 • Kristent Samlingsparti vil bidra til å styrke kristen tro og kultur i vart folk. Kun Guds velsignelse kan gi Norge en positiv fremtid.
 • Kristent Samlingsparti vil offentlig uttrykke seg klart og tydelig om det som står klart i Guds ord, i alle sammenhenger.
 • Gud har gitt menneskene et spesielt ansvar for familien. Kristent Samlingsparti vil arbeide for tiltak som kan beskytte kjernefamiliene.
 • Kristen nestekjærlighet er å ta vare på de svake i samfunnet, det være seg både eldre og syke, fattige og andre som har behov for var omsorg.
 • Gud har gitt menneskene sitt skaperverk for at vi skal forvalte det på best mulig måte. Naturen skal brukes til gagn for menneskene, både for den nåværende generasjon og for de kommende generasjoner.
 • Kristent Samlingsparti er et ikke-sosialistisk parti, som vil arbeide for å styrke respekten for det enkelte menneskes egenart.
 • Kristent Samlingsparti vil verne om de rettigheter Grunnloven gir oss, blant disse eiendomsretten, næringsfriheten, ytringsfriheten og den personlige frihet.
 • Kristent Samlingsparti mener at det private initiativ er en rett som Gud har gitt oss, og som gir mennesket både økt livslyst og motivasjon. Dette gir også høyere produktivitet.
 • Kristent Samlingsparti er imot diskriminerende behandling på grunn av rase, religion, etnisk opphav eller kjønn.

2. NORGES FORHOLD TIL VERDEN

Norge bør ha en vedvarende suverenitet som en kristen rettsstat, uten overnasjonal styring, Det er folket selv som skal bestemme. Alt må skje innenfor Grunnlovens rammer. I unntakstilfeller kan det være aktuelt med en folkeavstemming. Norge skal holdes utenfor EU, EØS og Schengen-avtalen. Vi skal ha et selvstendig og fritt folk, i et fritt land, i tråd med vår Grunnlov.

I stedet gar vi inn for en frihandelsavtale på lik linje med Sveits, som har en minst like god avtale på dette området som Norge har gjennom EØS. (I tillegg slipper Sveits å få hundrevis av lover og forordninger trædd ned over hodet på seg, som her hos oss.)

Vi gir vår støtte til at Israel skal eksistere under trygge forhold og innenfor grenser som kan forsvares. Vi ønsker et vedtak som umiddelbart godtar flytting av Israels ambassade til Jerusalem.

Norge må forplikte seg til å arbeide mot all form for forfølgelse, både kulturelt og religiøst. Hvert individ må sikres frihet og rett til å tro og mene det man ønsker og vil, uten overgrep og forfølgelse.

Gud ønsker at mennesker skal ha frihet og rett til valg. Dette kommer klart frem i Bibelen. Kristent samlingsparti ønsker å gi "hjelp til selvhjelp" i u-hjelpsprogrammet.

Vi ønsker mest mulig frihandel, men politikken skal gjennomføres med nødvendige unntak der det er helt påkrevd, og med godt skjønn. En skal særlig søke å gi rettigheter og åpne muligheter for u-landene i den tredje verden.

Mest av alt tror vi på skikkelig "undervisning" og kunnskapsbyggende programmer. Dvs. skole og utdanning, Dette er et meget viktig fundament innen "hjelp til selvhjelp" (f. eks. gi lån til kjøp av produksjonsmidler i U-land), som er grunnpilaren for utvikling og økonomisk forståelse, og som skaper vekst i ethvert utviklingsland.

Kristent Samlingsparti ønsker en spesiell tilknytning til de vestlige demokratier der fastholdningen av medlemskapet i NATO er viktig. For øvrig tror vi USA er en minst like sikker og antatt bedre samarbeidspartner for Norge enn hva EU eller Europa er.

En av grunnene til at vi tror USA kan være en sikrere og mer pålitelig samarbeidspartner for Norge, er selve grunnholdningene USA har som demokratisk nasjon og forholdet til Bibelen og kristendommen. Europa preges av langt større forfall både kulturelt og nar det gjelder de kristne grunnverdier.

Kristent Samlingsparti vil:

 • Ikke gå inn for EU- medlemskap.
 • Avvikle skattlagt U-hjelp.
 • Gaver skal i hovedsak søkes gitt på frivillig basis bortsett fra i forbindelse med naturkatastrofer og til land som er kommet i nød på annen måte, der staten må gå inn med støtte. Det er viktig å kontrollere og tilrettelegge for at frivillig bistand går via pålitelige kanaler, primært via ulike kristne og humanitære organisasjoner.
 • Utvide FN-mandatet til å gripe inn for å stoppe folkemord og overfor land som bevisst legger opp til brudd på menneskerettighetene.

3. FLYKTNINGPOLITIKKEN

Viktige begreper
Med Innvandrere forstår vi personer som kommer til Norge for å søke langvarig opphold.
Med Flyktninger forstår vi personer som tilfredsstiller de krav som FNs flyktningkonven­sjon stiller for å gi rett til opphold i Norge.
Asylsøkere er mennesker som selv oppsøker Norge for å søke asyl, asylsøkere som får avslag er å betrakte som ulovlige innvandrere. Personer som far oppholdstillatelse som et ledd i Familiegjenforening eller på humanitært grunnlag, er etter Kristent Samlingspartis oppfatning ikke flyktninger, men innvandrere.
Opphold på humanitært grunnlag mener vi er et samlebegrep på flere typer tillatelse til å oppholde seg i Norge, som gis etter en individuell vurdering til personer som ikke fyller kravene for å få asyl, f. eks. til personer som har behov for internasjonal beskyttelse.


3,1: Store endringer i befolkningen i Norge

Norge og resten av Vest-Europa er i rask endring på grunn av stor innvandring de siste 40-50 årene. I dag har 38 % av barna i Oslo-skolene ikke-vestlig opprinnelse. Denne andelen vil trolig overskride 50 % om noen få år, ettersom økningen har vært på 2-3 % per år de siste årene.


Forskning viser at 66 % av alle med innvandrerbakgrunn i 1999 var under 10 år, mens bare 14 % av Norges totale befolkning var under 10 år. Kort fortalt: Innvandrerne får atskillig flere barn enn etniske nordmenn. Dette vil få dramatiske følger for den fremtidige befolkningssammensetningen. Muslimene er den største religiøse minoriteten i Norge, noe som på sikt kan by på store kulturelle og politiske utfordringer. For et par år siden anslo Nazneen Khan-Østrem i sin bok antallet muslimer i Norge til å være ca. 120 000, men dette tallet er trolig for lavt.

Tallet på ikke-vestlige innvandrere totalt anslås i dag til å være ca. 400 000.
Statistikk viser at muslimer får ca. tre ganger så mange barn som oss europeere. Ifølge forskeren Gabriel Goldberg vil Europa være ugjenkjennelig i løpet av et par tiår. Islam er i sterk vekst, mens kristendommen står svakt.


3,2: Erfaringene fra Danmark og Nederland

Danmark innførte i 2002 en 24-årsregel for familieetablering/henteekteskap, noe som har ført til at innvandring ved giftermål har sunket til det halve. Nederland innførte i 2004 et krav om at både mann og kone må ha fylt 21 år og at partner i Nederland må tjene 120 % minimumsinntekt. Erfaringene fra Danmark viser også at 24-årsregelen har bidratt til at flere innvandrerungdommer tar utdannelse. I Norge er det ingen aldersgrense for henteekteskap, noe som betyr at mange gifter seg og henter ektefelle fra foreldrenes opprinnelsesland allerede i 18-årsalderen. En del av disse ekteskapene karakteriseres som tvangsekteskap.


3,3: Asylsøkere

Norge har bundet seg til en rekke internasjonale konvensjoner om å ta imot mennesker som søker asyl. Disse har rett til å få sin søknad om asyl vurdert. Vi må imidlertid skille mellom dem som virkelig har behov for beskyttelse, og dem som bare er økonomiske flyktninger, eller som for eksempel konverterer til kristendommen "på liksom" i håp om å få opphold i Norge. Her er det flere forhold som man bør ta stilling til:

3,4: Konvertitt-saker

Dette er saker der en muslim for eksempel hevder å ha konvertert til kristendommen. Dette er nokså kompliserte saker. UDIs og Utlendingsnemdas (UNEs) nye praksis med å intervjue konvertitter om hans/hennes kristne tro bifalles, idet det blir lettere å skille ekte konvertitter fra falske. Dette medfører også at de menighetene og organisasjonene som døper asylsøkere, har en jobb å gjøre i forhold til opplæring i den kristne tro.


3,5: Krav om raskere behandling av asylsaker

Til tross for målet om grundig behandling av hver enkelt søknad, bør saksbehandlingstiden reduseres. I dag er det slik at UDI og UNE sitter på asylsakene i opptil fem år. Vi har mange eksempler på afghanere som har vært her i fire-fem år uten å ha fått noe endelig vedtak. Denne sendrektige saksbehandlingen er lite gunstig i forhold til eventuell tilbakesending til hjemlandet. Den lange ventetiden er også en stor påkjenning for dem det gjelder.


3,6: Økonomisk støtte ved retur til hjemlandet

Kristent Samlingsparti mener at de som sendes ut av Norge med tvang, skal få en mindre sum til å klare seg med den første tiden i hjemlandet, noe som vil gjøre returen mindre traumatisk.


3,7: Åpne eller lukkede asylmottak?

Kristent Samlingsparti ønsker å opprettholde ordningen med åpne asylmottak. Likedan at ordningen med at asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse, opprettholdes. Flere år i et lukket asylmottak er en betydelig psykisk belastning for de det gjelder. Åpne asylmottak er også en forutsetning for å kunne drive f. eks. kristent arbeid blant asylsøkerne. Adgangen til arbeidstillatelse virker også kriminalitetsforebyggende.


3,8: Integreringsfremmende tiltak

Vi har i dag en ordning med minimum 300 timers obligatorisk undervisning i norsk og samfunnskunnskap for personer som har fått opphold i Norge etter 1. september 2005. Denne ordningen fungerer slik at de ikke får permanent bosettingstillatelse uten å kunne dokumentere at de har tatt de 300 timene. Dette er en meget gunstig ordning som bør videreføres. EØS-medlemmer må i dag betale for å gå på norskkurs. Kristent Samlingsparti mener at grunnopplæring i norsk skal være bli gratis for alle. Kristent Samlingsparti mener at en innvandrer sjelden kan gå inn i en jobb etter bare 300 timer norskundervisning. Tallet må derfor avpasses i henhold til den enkeltes behov.


3,9: Aktuelle virkemidler og regelverk

3,9,1: Flyktningmottak nærmest mulig den enkeltes hjemland
Kristent Samlingsparti mener, rent generelt, at i stedet for å ta flyktningene inn i Norge, bør Norge så sant dette er mulig, bidra til å dekke utgiftene til flyktningmottak så nært som mulig opp mot de land de kommer fra. Dette vil utvilsomt gi hjelp og trygghet til langt flere mennesker for samme sum som det vil koste å ha én flyktning i Norge.

3,9,2: Kommunene må være motivert til å ta imot flyktninger
Uansett må det være den enkelte kommune som selv bestemmer hvorvidt og i hvilket omfang man skal motta flyktninger. Flyktningmottak må ikke pålegges kommunene av UDI, men være en sak som kommunene selv vedtar. Vedkommende kommune må få tilstrekkelig statlig støtte slik at kommunen ikke økonomisk taper på det.

3,9,3: Familiegjenforening
Familiegjenforening for innvandrere i Norge må begrenses til ektefelle og egne barn under 15 år. Ektefellene må være fylt 24 år, Dette også under forutsetning av at den eller de personer som bor i Norge, kan forsørge disse. Det bør kunne kreves DNA-test for å bevise familietilhørighet.

3,9,4: Respekt for Norges lover
Et velfungerende demokratisk samfunn baseres på verdier som rettssikkerhet, ytringsfrihet, eiendomsrett, organisasjonsfrihet, likestilling og rett til å velge ektemake.
Ulike grupper av innvandrere må respektere de grunnleggende lovreglene og normene som det norske samfunnet bygger på.

3,9,5: Aktiv integreringspolitikk
Det er viktig å føre en aktiv integreringspolitikk. Det må sette krav til språkopplæring, kjennskap til norsk kultur og samfunnsliv. Innvandrere må kunne inviteres til å sette seg inn i norske verdier, kristen oppseding osv.

Kristent Samlingsparti går inn for å innføre oppholdstillatelse på prøve, som etter nøye vurdering kan skiftes ut med permanent oppholdstillatelse etter en prøvetid på 4-5 år. Dette for å kunne sile ut kriminelle og for å kunne sende disse raskt tilbake til hjemlandet.

3,9,6: Innvandringspolitikken må gi den beskyttelse enkeltindivider har behov for
Et overordnet mål i flyktningpolitikken må være å sørge for beskyttelse til dem som trenger det. Norsk politikk overfor flyktninger, asylsøkere og arbeidssøkere må bygge på toleranse, ikke-diskriminering, likeverd og rettferdighet. Vi må se det enkelte menneske og ikke grupper.


4. MILJØ

Forurensningen av luft, jord og vann har økt i omfang og må tas alvorlig. Vi bør huske på at egentlig er all forurensning ressurser på avveie. Alle utslipp bør forsøkes redusert, og det som tilbakeføres til jord, sjø og vann må renses i størst mulig grad. Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan for at vår vakre natur ikke skal skades ytterligere. Forurensning fra industri i utlandet er et problem for Norge som vi må ta alvorlig, og i samarbeid med andre nasjoner forsøke å redusere. Ingen har rett til å skade andres liv eller eiendom gjennom å skade miljøet.

Det må settes inn tiltak for å redusere CO2-utslippene. Her må Norge bruke sine store økonomiske ressurser til å igangsette forskning av ny teknologi som kan redusere CO2-utslippene. Vi må også støtte tiltak for reduksjon av utslipp i u-land.

Kristent Samlingsparti ser allikevel stor forskjell på vårt grisgrendte Norge og de meget tettbygde strøk mange steder i verden. Vi mener derfor at det ikke er nødvendig med den meget høye bensinprisen vi har i Norge som et middel til å redusert CO2-utslþpene. Høye bensinpriser reduserer vår befolknings private økonomi. Økt støtte til utskiftning av gammel og forurensende bilpark må være en prioritering, noe som vil være med på å redusere CO2-utslippene og å redusere bensinforbruket.

Kristent Samlingsparti vil:

 • Forurensningsloven skal ikke svekkes som miljøpolitisk virkemiddel.
 • Den som forurenser, skal være ansvarlig for å rydde opp etter seg og betale det dette koster.
 • Det innføres miljøavgift på produkter der dette er nødvendig, og pengene brukes til det de er ment for.
 • Eksportere mer av gassen til Europa. Dette vil gi mindre forurensning også for oss, da alternativet er skadelige gasser fra kullkraftverk.
 • Miljøvern og kulturminnevern må skje i samarbeid med grunneiere og være til minst mulig hinder for disse.

5. HELSE OG SOSIAL

Helsepolitikken må bygges på udiskutable og selvfølgelige rettigheter for pasienter/brukere. Helsesektoren er et felles ansvar for alle i samfunnet. Dette verken kan eller bør overlates helt til et profesjonelt upersonlig apparat. Oppgaver for trengende vil alltid være en oppgave for medmennesker med et personlig engasjement.

De lange sykehuskøene er blitt et stort problem i vårt helsevesen, Noen steder er det overbelastning, mens andre steder er det ledig plass.

Arbeidsmiljøloven må mykes opp, slik at det blir større fleksibilitet til å utføre påtrengende oppgaver. I tillegg til de offentlige sykehus ønskes private. Offentlig helsevesen og private må samarbeide og ikke se på hverandre som konkurrenter. Dette vil være et verdifullt supplement. Private bør få statlig støtte, på lik linje med det offentlige.

Ungdommen skal føre vårt samfunn videre. Vi må forebygge helseskader, vold og kriminalitet, f. eks. på grunn av alkohol, narkotika og tobakk.

De eldres status i samfunnet må oppgraderes, da de ofte sitter inne med verdifulle menneskelige og kunnskapsmessige ressurser. De eldre må i størst mulig grad, under forutsetning av at de selv ønsker det, bli satt i stand til å kunne bo hjemme.

Samtidig må det brukes langt større økonomiske ressurser på å bygge tilstrekkelig antall sykehjem. I dag okkuperes sykehusene av pasienter som ville hatt det bedre på et sykehjem. I en tid der det mange steder er mangel på sykehusplasser, vil utbygging av sykehjemsplasser frigi sykehusplasser og dermed korte ned på sykehuskøen. Dette vil også være en økonomisk gevinst, da en sykehjemsplass koster ca. 30 % mindre enn en sykehusplass.

Ensomhet blant eldre er i dag et voksende problem. Likeledes viser rapporter at eldre trenger aktiviteter og stimuli både i hjem, omsorgsboliger og på sykehjem. En gruppe som nå er voksende, er gruppen med demens. Denne gruppen vil bli en utfordring for eldreomsorgen i fremtiden.

Kristent Samlingsparti vil arbeide for at funksjonshemmede, trygdede, minstepensjonister, eneforsørgere og andre grupper som har det vanskelig i samfunnet, skal få det lettere økonomisk, praktisk og arbeidsmessig slik at de får et fullverdig liv og en enklere hverdag.

Organiseringen av helse-Norge i dag, med egne styrer for både helseregionene og helseforetakene, fungerer ikke til det beste for pasientene. Dette må det i neste stortingsperiode sette fokus på, for å se om dagens organisering bør endres.

Det antas at det i Norge i dag er ca 15.000 aktive injiserende rusmiddelavhengige. Antall narkotikarelaterte dødsfall (overdosedødsfall) ligger høyt i Norge. Overdosene i 2007 økte med 49 - fra 195 i 2006 til 244 i 2007. Nesten hele økningen i narkotikarelatert dødelighet er kommet i Oslo, hvor antallet har økt fra 72 i 2006 til 109 i 2007, en økning på hele 51 %. Det er store køer for å få behandling for rusmiddelavhengighet. I dag star 4000 i kø for å komme inn til behandling. I tillegg viser forskning at ca. 200 000 barn (et forsiktig anslag) lider under foreldrenes rusmiddelproblemer. Dette er en gruppe som er særlig risikoutsatt for selv å utvikle rusmiddelproblemer. Forebygging, tidlig intervensjon, behandling og rehabilitering er viktige momenter for å bekjempe rusmiddelavhengighet.

90.000 nordmenn er storbrukere av alkohol (1/2 flaske brennevin hver dag). Nordmenn drikker i snitt to liter ren alkohol mer per år i dag enn i 1982. Ikke siden 1970 har vi drukket så mye alkohol som nå. I dag er det nesten like mange kvinner som menn som drikker alkohol. Utviklingen er tilsvarende i ungdomsgruppen. Mens det i 1956 var 31 % av ungdom i alderen 18 til 20 år som ikke drakk alkoholholdig drikk, er den tilsvarende andel nå godt under 10 %. Dette vil Kristent Samlingsparti gjøre noe med. Ved å gå inn for å endre alkoholloven til å ha samme stengetider (kl 0100) gjeldende i alle kommuner og ved å heve aldersgrensen for øl og vin til 20 år, innskrenkes alkoholtilgangen. All forskning viser at redusert tilgang til alkohol gir mindre bruk av alkohol.

Over 50 utførte aborter pr dag kan ikke godtas i Norge som en sivilisert velferdsstat. Abort er å ta liv. Til tross for store summer bevilget til abortforebyggende tiltak, kan det ikke sies at antall aborter går ned. Abortloven slik den er i dag, representerer velferdsstaten Norges største etiske dilemma og utfordring. Kristent Samlingsparti vil derfor arbeide for at det blir en konstruktiv, reflektert prosess på politisk toppnivå som fører til tiltak sterke nok til at vi vil se en drastisk reduksjon av antall aborter. Alle tiltak skal sikte inn mot at mor og barn skal komme godt ut av prosessen, begge parter med liv og helse i behold.


Krístent Samlingsparti vil:

 • Organisere helsevesenet og eldreomsorgen etter et kundeprinsipp der god service overfor pasienten kommer mer i fokus.
 • Se på organisasjonsendring av dagens helseregioner til det beste for pasienten.
 • Gi alle som bruker Frikort, rett til å forhåndsbetale dette i januar.
 • Ha som hovedmål å ta bort loven om selvbestemt abort.
 • Støtte tiltak som vil forebygge abort, som for eksempel stiftelsen Amathea.
 • Sørge for lovpålagt opplysning om abortens skadevirkninger og konsekvenser både etisk, fysisk og psykisk.
 • Sette fokus på innholdet i eldreomsorgen
 • Prioritere bygging av sykehjem som kan avlaste vare sykehus.
 • Skreddersy eldreomsorgen for framtidens eldrebølge.
 • Minstepensjonen skal ikke være lavere enn i dag.
 • Pensjonen skal følge lønnsutviklingen i samfunnet.
 • Pensjonen for gifte ektefeller må være like stor som for eventuelle samboende par.
 • Personer som er hjemme og gjør en innsats i privat omsorg, må gis økonomisk kompensasjon og pensjonsrettigheter.
 • Pensjonsalder innføres med større fleksibilitet.
 • Transportforordningen skal bli lovpålagt og lettere tilgjenglig for eldre enn den er i dag.
 • Støtte kampen mot aktiv dødshjelp og si ja til "god livshjelp".
 • Styrke psykiatrien på alle plan.
 • Det offentlige bør dekke tannlegebehandling på samme måte som andre legetjenester.
 • Styrke informasjon og holdningsskapende tiltak mot alkohol, tobakk og narkotiske stoffer.
 • Heve aldersgrensen på øl, vin og rusbrus fra 18 til 20 år.
 • Lovpålagt lik serveringstid for alkoholservering i hele landet:Klokken 08-01 for øl/vin/rusbrus, klokken 13-01 for sprit.
 • Arbeide for likeverdige støtteordninger til private og offentlige behandlingssteder for rusmiddelavhengige (gjelder for eksempel Evangeliesentrene).
 • Ha større fokus på behandling som fører til rusfrihet enn på legemiddelassistert behandling.
 • Et verdig liv med bedre helse ved å støtte lavterskeltiltak som kan motivere til behandling og rusfrihet.
 • Rehabilitering og attføring etter behandling av rusmiddelbrukere dekkes av folketrygden.
 • Se på fordelene for pasientene ved å ha egne spesialiserte helseforetak innen avhengighetsbehandling (som Helse Midt-Norge i dag).
 • Forebygging i forbindelse med narkotika, alkohol og tobakk bør bli et obligatorisk fag i grunnskolen.

6. SAMFERDSEL, TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON

Det må opprettholdes et bredest mulig kommunikasjonsnett med tog, buss, trikk, fly, T-bane, båt og ferger, slik at dette blir til best mulig nytte for alle som bor i vårt vidstrakte land. Transport av varer og tjenester er en stor utgift for bedriftene, og privatbilismen og all transport med bil forøvrig skal ikke være noen "melkeku" for staten. Fraktomkostninger og avgifter må reduseres kraftig. Dette vil tjene den enkelte og samfunnet i sin helhet.

Transportbedriftene må gis rimelige vilkår så de kan konkurrere med utenlandske transportselskaper. Kristent Samlingsparti vil arbeide imot at de store utenlandske transportørene skal "feie unna" det norske næringslivet på området.

Kristent Samlingsparti ønsker at all organisering av samferdsel skal settes "under lupen", slik at både effektivitet og funksjon får en maksimal utnyttelse.

Konkurransefortrinnet skal gjelde. Det skal være plass til både private og offentlige aktører uten at dette skal slå ut i ubalansen.

Både skips- og jernbanetrafikken burde med fordel kunne utnyttes bedre i transportapparatet enn det vi ser i dag. Dette for å unngå at veinettet blir påført altfor store belastninger med tungtransporter, noe som igjen resulterer i et stadig økende ulykkestall langs veiene våre.

Kristent Samlingsparti går inn for at det settes inn høyhastighetstog mellom våre største byer. Nasjonaløkonomisk vil dette lønne seg, bl. a. ved at slike tog vil redusere flytrafikken. I tillegg må det også bygges skipstunneler, bl a gjennom Stadlandet.

Kristent Samlingsparti vil:

 • Ha en kraftig oppgradering og utbygging av riks- og stamveinettet i Norge.
 • Riks- og stamveier sikres med krabbefelt og skikkelige forbikjøringsmuligheter.
 • Oppjustere fartsgrensen på enkelte veistrekninger der dette kan gjennomføres på en trygg og naturlig måte.
 • Registreringsavgiften reduseres til bare å dekke de faktiske utgifter som avgiften er ment å dekke.
 • Ha en generell tilrettelegging for bedring av bilparken, bedre renhold langs gater og bedre utbygging av parkeringsmuligheter.
 • Det satses på skikkelig rassikring i områder der dette er påkrevd.
 • Engangsavgiften på biler reduseres gradvis, slik at vi kan få en nyere, mer miljøvennlig og god bilpark.
 • Årsavgiften på bil og campingvogn må suksessivt bygges ned, med sikte på i fremtiden å kunne fjernes helt.
 • Omregistreringsavgiften skal ha et tak på 30.000 kr.
 • Ha sterkt fokus på utbygging og opptrapping av jernbanen med blant annet høyhastighetstog mellom de største byene, og bedre kapasitet enn i dag.
 • Gi startkapital til miljøvennlige kollektivtransporttiltak, fortrinnsvis innenfor de største byene hvor behovet er størst, f. eks. bybane.
 • Holde billettpriser på offentlig transport på et lavt nivå ved å gå inn med statsstøtte.
 • På ferje skal det kun tas betaling for bilen og ikke for personer. Fortrinnsvis innføres autopass.
 • Studenter skal reise for halv pris på offentlige transportmidler.

7. SKOLE OG UTDANNING

Skolens rolle er å understøtte og videreføre barnas oppdragelse ved å formidle kunnskap og kultur. Sentrale mål må være ansvarsfølelse overfor seg selv og andre, individuell vekst og respekt for foresatte.

Undervisningen må foregå i hensiktsmessige lokaler og trygge skoleplasser. Kristent Samlingsparti vil gå inn for å beholde skolens kristne formålsparagraf, som slår fast at både grunnskole og videregående skole skal gi barna en "kristen og moralsk oppseding". Vi vil ta bort KRL-faget (kristendoms-, religions- og livssynskunnskap) som ble innført i 1997 og erstatte det med et rent kristendomsfag. Kristendomslærer skal i grunnskolen komme fra den menighet foreldrene tilhører.

Undervisning i fremmede religioner bør først skje på ungdomskoletrinnet, og da som en del av samfunnsfagene.

Elevene må få anledning til å lære ut fra evnene hver enkelt besitter. De må også lære seg disiplin, orden og flid.

Alle skal ha rett til alternativ undervisning ved skoleaktiviteter som strider mot deres samvittighet. Det økonomiske ansvaret for skolen bør flyttes fra kommune til stat.

Privatskoler og hjemmeundervisning må få bedre vilkår. Foreldrene, sammen med barna, må kunne bestemme om de skal gå på offentlig skole, privat skole, eller få hjemmeundervisning.

Bevilgningene til skoleverket må følge elevene som et tilskudd fra det offentlige med et fast beløp pr. elev slik at private skoler får samme økonomiske vilkår som offentlige. Staten bør også dekke kostnadene med utarbeidelse av hjemmeundervisningsopplegg, samt veiledning for slike foreldre.

Skole og frivillige organisasjoner må komme inn på et tidlig tidspunkt i oppveksten til barn og unge, for å formidle gode holdninger mot kriminalitet og mobbing.

Opplysning om skadevirkningene ved bruk av narkotika, alkohol og tobakk bør bli et obligatorisk fag i grunnskolen.

Undervisningen ved universitet og høyskoler bør styrkes kunnskapsmessig og evolusjonsteorien må ikke bli enerådende i universitetsmiljøer da dette ikke er bevist. Læren er også i strid med Guds egen beretning om hvordan skapelsen foregikk.

Det må bevilges mer midler til utbygging av studentboliger. I dag er husvære som leies på det åpne markedet mange steder for kostbare, og mange studenter har ikke råd til å leie dem.

Kristent Samlingsparti vil:

 • Ikke gå inn for etablering av heldagsskole.
 • Aktivt stimulere til oppbygging av friskoler.
 • Disiplin, orden og flid i skolen skal styrkes.
 • Elevene skal ha gratis tilgang på gode og oppdaterte lærebøker.
 • Gi mulighet for klasseopprykk for flinke elever.
 • Elevene skal ha et karaktersystem fra 4. eller 5. skoleår.
 • Styrke det faglige kunnskapsnivået i yrkesfag ved den videregående skolen.
 • Tilrettelegge for mindre teori og mer praktisk undervisning i yrkesrettede fag.

8. FAMILIEN

Undersøkelser viser at skilsmissetallene er høye. Det er derfor viktig med veiledning og kurs til foreldre. Dette gjelder både førstegangsfødende, tenåringsforeldre og også ved skilsmisser der barn er involvert.

Ny ekteskapslov som gir homofile og lesbiske samme rettigheter som ekteskap mellom mann og kvinne, ble vedtatt av den Rødgrønne regjeringen i denne stortingsperioden. Saken ble kjørt igjennom som en hastesak. Kristent Samlingsparti vil ha omkamp på dette vedtaket og kjempe for å få tilbake den opprinnelige ekteskapsloven som gir rett til ekteskap mellom mann og kvinne. Ellers devalueres/forringes ekteskapets stilling i samfunnet. Gud skapte mennesket til mann og kvinne, og Bibelen gir klare advarsler om homofili.

De høye skattene og avgiftene familiene har i dag, øver stort press på foreldrene slik at de begge føler de må ut i arbeidslivet utenfor hjemmet. Dette er med på å svekke oppdragerrollen, og gir familien liten mulighet for fleksibilitet. Kristent Samlingsparti vil senke skattene for familier i etableringsfasen, så familien selv gis valgfrihet til å disponere over sin egen tid med barna.

Det at en av foreldrene er hjemme med barna, deler av dagen eller hele, bør ikke få innvirkning på den fremtidige pensjonen.

Kristent Samlingsparti vil derfor gå inn for en ektefelle/delt beskatning, slik at skatten utlignes mellom de to inntektene.

Kontantstøtten må økes for alle slik at ektefeller har en reell valgfrihet til å kunne være hjemme med sine barn i stedet for å tvinges til å ha dem i barnehage.

Det må sees spesielle ordninger for eneforeldre slik at de får samme rettigheter og muligheter til å være hjemme med barnet.

Fødselspenger må økes slik at de som ikke står i full jobb, får like mye i fødselspenger som de med 100 % jobb.

Frivillighetsmeldinga (St.meld.nr.39) viser at det er over 1 15.000 frivillige organisasjoner i Norge og at det utføres i overkant av 113.000 frivillige årsverk for frivillige organisasjoner. Andelen av befolkningen som deltar i frivillig arbeid, er rekordhøy i internasjonale sammenligninger. Dette tilsier at det er mange familiemedlemmer som er engasjert i frivillig arbeid.
Kristent Samlingsparti går inn for at det ikke legges merverdiavgift på frivillig arbeid. Det være seg i idrettsorganisasjoner og innen annet frivillig arbeid. Vi går også inn for å legge til rette for ordninger som kan utløse driftstilskudd - også for små, frivillige organisasjoner.

Krístent Samlingsparti vil:

 • Styrke økonomien til familier i etableringsfasen ved skattelette. Dette vil gi familien frihet til selv å disponere over sin egen tid.
 • De lavtlønnede skal automatisk innvilges betydelig skattelette.
 • Ha delt beskatning for ektefeller.
 • Tilrettelegge for ordninger som kan gi eneforsørgere økonomisk mulighet til å benytte seg av kontantstøtteordningen.
 • Familiepolitikken styrkes gjennom å støtte foreldrene i kurs og veiledning om oppdragelse.
 • Gå imot all form for omskjæring av kvinner.
 • Ikke legge merverdiavgift på frivillig arbeid.
 • Tilrettelegge for ordninger som kan utløse driftsmidler til frivillig arbeid også for små organisasjoner.

9. BARNEVERN

I et harmonisk samfunn er det foreldrene som gir barna en trygg og omsorgsfull oppvekst. Trygghet i oppveksten er en forutsetning for at barna skal vokse ut av barndommen og bli selvstendige og ansvarsbevisste borgere. Samfunnet har imidlertid forandret seg betydelig, til flere uheldige former for familieforhold.

Det at ekteskap og andre stabile familieforbindelser blir oppløst, får store følger for barna. Vold og omsorgssvikt kan følge med. Disse familieforhold gjør at barn trenger en bedre rettsbeskyttelse, og fører også til at foreldrene trenger mer hjelp i omsorgsrollen. Målet er derfor at barnevernet forbedres, at det blir tatt rettssikkerhetsmessige hensyn til barn og foreldre og at Barnevernloven revideres. Barnets beste må komme i sentrum i enhver familieoppløsning, Det må gis hjelp til foreldre som ikke greier omsorgsoppgaven.

Foreldre må alltid varsles først før barnevernet kan behandle saken. Alle foreldre bør ha rettshjelp og gis økonomisk støtte der kostnadene ikke kan dekkes av egen økonomi. I alle saker der omsorgsovertagelse er resultatet, må det, i utgangspunktet, sees på om barna har det best hos foreldrene før avgjørelse tas. Dette kan imidlertid ikke gjelde der rusmiddelbruk og/eller psykiske sykdommer hos pårørende fører til omsorgssvikt, eller der vold og mishandling fører til skader på barn, og barnet derfor raskt må tas bort fra hjemmet.

Beviselig vold og omsorgssvikt må legges til grunn for å skille biologiske foreldre fra barna ved tvang. Der hvor det blir gjort vedtak om omsorgsoverdragelse, må først den nærmeste i familien kontaktes som et fremtidig alternativ til fosterhjem. Besteforeldre kan i denne forbindelse være en god løsning dersom de mener de har kapasitet til å påta seg oppgaven. Dette må nedfelles i Barnevernloven, slik at besteforeldre gis lovmessig rett til samvær med barnebarna.

Det har blitt et mer hensynsløst samfunn, der seksuell utnyttelse av barn har fått et større omfang. Denne seksuelle utnyttelsen av barn må få en langt strengere strafferamme.

Vi vet også at uskyldige personer er idømt uberettiget straff. Dette har store konsekvenser for vedkommende ved at det er vanskelig å bli kvitt beskyldningene. I slike tilfeller må vedkommende være berettiget til erstatning.

Kristent Samlingsparti vil:

 • Alle som gifter seg, skal få innføring i konfliktløsning i ekteskapet.
 • Barnas nærmeste familie skal først kontaktes ved plassering i fosterhjem.
 • Ved tvangssaker skal foreldre og barn ha full adgang og støtte i rettsapparatet.
 • Kommunen må ha full dekning til utgifter i barnevernssaker.
 • Alle saker som gjelder vold og omsorgssvikt, avgjøres av rettsapparatet.
 • Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er sine biologiske foreldre.
 • Farskapsforholdet skal avgjøres ved DNA-test i tvilstilfeller.
 • Barnevernloven gjennomgås og revideres til beste for barnet.
 • Styrke barnevernet i kommunene.

10. SONING

Kristent Samlingsparti aksepterer ikke at fengselsstraff skal være assosiert med snillisme, men den må ha en form av frihetsberøvelse slik at den blir oppfattet som straff. At innsatte skal ha krav overfor fengselsbetjenter eller fengselssystemet godtas ikke. Tvert imot, innsatte skal lære seg å ta hensyn til andre, lære seg disiplin og respekt.

Men bare fengselsstaff i seg selv ville være meningsløst uten en god rehabilitering til samfunnsnyttig livsstil. Det burde også være mulig, i støne utstrekning, å vurdere samfunnsnyttig arbeid som alternativ til fengselsstraff. Unntatt må være volds- og sedelighetsforbrytere.

60 % av alle som sitter i fengsel, har et rusmiddelproblem. Mange av dem er såkalte gjengangere. Disse bør dømmes til behandling for sitt rusmiddelproblem, som del av ordinær fengselsstraff. Dette vil være med på å minske soningskøene og forebygge dagens rusmiddelproblem. Et stort problem for rusavhengige når de har sonet sin straff er at de har stor gjeld og ingen inntekt. Det bør derfor sees på en gjeldsordning i forhold til å kunne klare et rusfritt liv.

Kristent Samlingsparti går inn for opprettelse av private/statlige bedrifter, der fengslede kan arbeide under oppsyn av fengselsbetjenter, og hvor de kan sone slik at de kan bli hjulpet til å fungere i samfunnet. Dette, til sammen, ville spare samfunnet for store økonomiske summer. Det vil også forhindre soningskø.

Kristent Samlingsparti vil:

 • Et fengselsår skal være likt et kalenderår.
 • Prøveløslatelse etter 2/3 soning har liten preventiv virkning, og fører til ekstraarbeid og fare for rømming. Ordningen bør derfor opphøre.
 • Det må gjøres betydelige forbedringer i rehabilitering av kriminelle for å forhindre såkalte gjengangere. Dette gjelder blant annet rusomsorg, psykiatrisk behandling og utdannelse.
 • Rusmiddelbrukere bør dømmes til behandling i stedet for ordinær fengselsstraff.
 • Det må bygges tilstrekkelig med fengselsplasser, slik at straffedømte kan sone omgående.
 • Der hvor gjerningsmannens identitet er kjent, skal ikke saken henlegges.
 • Ha betydelig strengere straff for volds- og sedelighetsforbrytere.
 • Bruke narkotikahund for å bedre kontrollen med narkotikamisbruk i fengslene.
 • Forbrytere som har skadet enkeltmennesker, må ikke straffes mildere enn økonomiske vinningsforbrytere. Dette er noe en ser tilfeller av i dag.
 • Ikke benytte fengsel som oppbevaring for psykiatriske pasienter. Psykiatrien må derfor utbygges.
 • Førstegangsforbrytere skal ikke sone sammen med gjengangere. Disse bør ha eget rehabiliteringsprogram og oppfølging etter soning.
 • Sikkerhetstiltak i fengslene må forbedres. Økonomi må ikke forhindre sikkerhetstiltak i fengslene.
 • Det bør sees på en ordning med gjeldssanering som "en gulrot" for å bli rusfri etter soning.

11. ET TRYGT SAMFUNN

Kristent Samlingsparti ønsker et samfunn som kan være trygt for innbyggerne å bevege seg fritt i. Derfor mener vi at rettsystemet må sees nærmere på.

Kristent Samlingsparti ser det som et formål at enhver idømmelse av fengselsstraff må ha som mål at den skal virke preventiv, og være avskrekkende for å motvirke videre kriminelle handlinger for lovbryteren. Det vil si at den også må være allmennpreventiv, slik at lovbryterens straff får konsekvenser for allmennhetens syn på lovbrudd. Kristent Samlingsparti vil at forbrytere som begår grov vold og seksuell utnyttelse av barn, skal ha strengere straffeutmåling enn i dag.

Undersøkelser viser at seksuelt utnyttede barn har store vanskeligheter med sosial tilpasning, selvrespekt og tilpasning til arbeidslivets utfordringer og at seksuelt utnyttelse av barn frarøve barnet hele dets trygghet og håp for fremtiden. Kristent Samlingsparti vil derfor spesielt når det gjelder disse barna, ha fokus på strengere straffer for overgriperen.

Kristent Samlingsparti ønsker en gjennomgang av rettssystemet som i dag fungerer slik at mange voldtektsmenn går fri fra straff slik at kvinner beskyttes mot voldtekter.

Kristent Samlingsparti vil arbeide for at det ikke skal være kvantumsrabatt på tyveri, slik at gjentagende tyverier eller lovbrudd skal ha samme straffeutmåling som første eller andre lovbrudd.

Førstegangslovbrudd må ha et rimelig forhold av straff, gjentatte lovbrudd strengere straff. Situasjonen i dag er at personen som er grepet i første eller annen gangs tyveri/forbrytelse av mildere karakter, uten frykt for flere pågripelser, kan fortsette uten at det får konsekvenser for straffeutmålingen. Førstegangsforbrytere må få størst mulig sjanse til rehabilitering. Målet må være å unngå gjentatte kriminelle handlinger.

Ny teknologi kan bli et hjelpemiddel for politiet ved at innsatte som er på perm, blir utstyrte med en EL-brikke for identifikasjon av et navigasjonssystem. Dette bør gjelde pedofile og andre grupper som er en fare for samfunnet.

Kristent Samlingsparti vil:

 • Gi politiet og domstolene økte ressurser til opprustning og effektivisering slik at forbrytelser forebygges, oppklares og pådømmes, og forbrytere rehabiliteres til samfunnsnyttige borgere.
 • Ha strengere straff for grov vold, voldtekter og seksuell utnyttelse av barn.
 • Gå inn for høyere oppklaringsprosent og strengere straff for tyveri, og slik styrke respekten for privat eiendom.
 • Beskyttelse av ofrene for kriminalitet må økes gjennom utvidet bistand og erstatning av skadeverk.
 • Ombud mot kriminalitet må opprettes for å ivareta hensyn til ofrene.
 • Terrorister og krigsforbrytere skal ikke ha adgang til innreise/oppholdstillatelse i Norge.

12. DOMSTOLENE

Kristent Samlingsparti vil:

 • Domstolene må bli istandsatt til å behandle lovbrudd raskt.
 • Arbeidet i domstolene utføres på en måte som ivaretar den enkelte innbyggers sikkerhet.
 • Opprettholde en uavhengig klagerett for behandling av saker som ønskes gjenopptatt.
 • Ordningen med konfliktråd gjøres også gjeldende for lovbrytere under den kriminelle lavalder, samt at man også vurderer andre reaksjoner.
 • Vern om den enkeltes personlige frihet og sikkerhet, som er nedfelt i Grunnloven, må håndheves strengt av Domstolene.
 • Juryordningen i vårt rettssystem opprettholdes.
 • Sikre nødvendige bevilgninger til domstolene for å unngå lang ventetid vedrørende behandling av saker.
 • Regjeringen nominerer kandidater til Høyesterett, og Stortinget godkjenner disse med 2/3 flertall i plenum.
 • Arbeide for mulighet til en raskere saksgang (hurtigdomstol) i de sakene dette av praktiske årsaker er å foretrekke.
 • Gå imot enhver form for kvotering av lekdommere og jurymedlemmer.

13. POLITI OG PÅTALEMYNDIGHETER

Kristent Samlingsparti ser at politi og lensmannsetaten må effektiviseres. Denne muligheten kan oppnås gjennom et nærmere samarbeid mellom politidistrikter og lensmannskontorer, der disse ligger nært i avstand til hverandre. Ved en sammenslåing av disse etatene, og med opprettelse av fellesordninger, vil det bli mulig å frigjøre tjenestemenn til operativ tjeneste.

Påtalemyndighetene må avhjelpes med den store saksmengden de i dag ofte har. Dette kan gjøres ved at privatpraktiserende advokater fører offentlige straffesaker for påtalemyndighetene. Samarbeid vil føre til at straffesaker med kjente gjerningspersoner ikke blir henlagt.

Smugling av narkotika er blitt mer omfattende, og har ført til at mange unge er blitt avhengige av narkotiske stoffer. Menneskesmugling er og blir en stor belastning på samfunnet. Kristent Samlingsparti vil arbeide for bekjempelse av narkotika og menneskesmugling ved et mer effektivt samarbeid mellom politi, tollvesen og kystvakten. En må også arbeide for et tettere samarbeid med myndigheter internasjonalt.

Kristent Samlingsparti vil:

 • Effektivisere politi og lensmannsetaten med mer ekspertise, og tilføre nødvendig teknologi, materiell og økonomiske ressurser.
 • Øke bemanningen i etatene for å styrke ordenstjenesten.
 • Uavhengig av regjering og Storting skal politi og påtalemyndighetene avgjøre straffen i enkeltsaker.
 • I enkeltsaker må politi og påtalemyndigheter være atskilt.
 • Stortinget godkjenner utnevnelser av riksadvokat og førsteadvokat.
 • Politidistriktene langs kysten må ha en stabil og kvalitativ sjøtjeneste.
 • Alle vitner i saker som omhandler narkotikaforbrytelser og organisert kriminalitet, må få tilstrekkelig beskyttelse.
 • Utvide samarbeidet mellom de europeiske politietatene.
 • Politiet må fa bevilget utvidet bruk av våpen.
 • Helikoptertjeneste må i større gradtilføres politiet.

14. FORSVARET

Det er sagt at et land som ikke tar kostnadene og belastningen med å bygge opp et eget sterkt forsvar, ikke kan regne med å beholde sin selvstendighet over tid. I de perioder hvor Norge har satset på nøytralitet og alliansefrihet, er vi blitt hærtatt. Kristent Samlingsparti går derfor inn for å bygge opp et sterkt og moderne forsvar, med en solid tilknytning til NATO.

Verden er blitt en arneplass for terrorister, med basis i ulike ekstremistiske ideologier og religioner. Norge, med sine oljeplattformer og omstridte havområder, vil her være meget sårbar. Kristent Samlingsparti mener det er viktig å tilrettelegge og dyktiggjøre vårt forsvar til å møte slik terrorisme. Vi mener at vi her må knytte oss opp mot sterke land, som har de samme samfunnsordninger og styresett som vårt eget, spesielt Storbritannia og USA. Dette betyr at vi må være åpne for å la vårt militære personell delta i både militære og fredsbevarende operasjoner, som for eksempel Afghanistan og Irak.

Det er kommet kritikk fra offiserer i farlig krigstjeneste i utlandet om at de ikke får den nødvendige støtte fra vår Rødgrønne regjering. Kristent Samlingsparti vil på det sterkeste gi disse offiserer sin støtte. Venstresidens manglende forståelse for et sterkt forsvar må ikke gi som konsekvens at våre utsendte militære styrker i farlig krigstjeneste ikke får den sikkerhet de trenger på grunn av manglende økonomiske bevilgninger.

I og med vår store satsing på olje i våre nære havområder gar Kristent Samlingsparti inn for en sterk kystvakt.

Verneplikten må effektiviseres og gjøres mer realistisk. Det må utdannes et sterkt reservekorps som kan kalles inn når dette kreves. Reservekorpset må, på samme måte som yrkesbefal og yrkessoldater, få en fullgod utdannelse og trening. Treningen må skje gjennom så realistiske øvelser som mulig, samt ved å delta i militære og fredsbevarende operasjoner i andre land.

Forsvaret er i de senere år blitt systematisk nedbygget. Kristent Samlingsparti går inn for en kraftig opprustning av vårt forsvar, slik at vi blir i stand til å forsvare vårt land.

Militærbudsjettet må økes for å tilfredsstille ovennevnte punkter og målsetninger.


15. ISRAEL

Situasjonen i Midtøsten, og særlig i Israel, har utviklet seg til det verre, og faktisk fått globale ringvirkninger. Forholdet Israel må derfor vurderes både ut fra Bibelens syn og profetiene, samt ut fra områdets og situasjonens vidtgående politiske betydning.

Vi innser at det jødiske folk har en klar rett til Det Hellige Land. Denne rett har tre fundamenter.

 1. Det første er en erkjennelse av at Bibelens landløfte fortsatt gjelder.
 2. Det annet er urbefolkningsretten.
 3. Det tredje er det folkerettslige grunnlag som er skapt gjennom Balfour-erklæringen *) fra Nasjonenes Forbund i 1922 og FN-vedtaket fra 1947 vedrørende deling av det såkalte "palestinske" område.

Kristent Samlingsparti mener at vårt land må respektere disse rettigheter - og at vi derfor må støtte staten Israel i dens kamp for å overleve.

Det er særlig viktig at Norge gjennom sin utenrikspolitikk, særlig overfor FN, bidrar til å få slutt på den uhyggelige terror Israel er utsatt for. Vi går inn for at Norge slutter seg til de krefter som setter som ufravikelig vilkår for nye fredsforhandlinger at de palestinske myndigheter foretar en fullstendig avvikling av sin terrorvirksomhet.


16. EU

 1. EU har i det vesentlige et sosialistisk og byråkratisk styresett, og vil tilby langt færre økonomiske fordeler og markedsmuligheter enn det tilhengerne til EU har hevdet.
 2. Antisemittismen (jødehatet) er faktisk enda sterkere i EU enn i Norge.
 3. Dersom Norge skal tilnærme seg en blokk, så ligger USA naturlig nærmere både kulturelt, kristent og økonomisk.

Kristent Samlingsparti vil derfor si nei til EU-medlemskap og heller vurdere et nærmere samarbeid med USA.*) Kjerneinnholdet i Balfour-erklæringen fra 2. november 1917

Den britiske utenriksministeren erklærer at Storbritannias regjering støtter etableringen av et nasjonalhjem for jøder i Palestina. Storbritannia lover å gjøre sine "beste bestrebelser" i å realisere dette.

Bakgrunn:
Balfour-erklæringen fra 1917 ble bekreftet av de allierte og godtatt av Tyrkia. Den gav ingen politiske rettigheter til araberne i Palestina. Den erklærte bare at "ingenting skal bli gjort som kan skade de sivile og religiøse rettighetene til de eksisterende, ikke-jødiske samfunnene i Palestina." Dette ble bekreftet av Folkeforbundets Palestina-mandat som ble tildelt Storbritannia på San, Remo-konferansen i 1920. Der ble det jødiske nasjonalhjemmet definert som Palestina.

søndag 14. juni 2009

De farløse.

Det har til alle tider hendt at et barn har måttet vokse opp uten å kjenne sin far. Ulykker og sykdom har revet menn bort mens deres hustruer har gått gravide, eller mens barna har vært bitte små. Men selv om disse barna aldri har kunnet lære sin far å kjenne personlig, har deres mor kunnet fortelle, og de har ofte også hatt et bilde å forholde seg til: Dette er din FAR.

I moderne tid vokser mange barn opp med en enslig forelder, vanligvis moren, på grunn av skilsmisse. Likevel vet disse barna at de har hatt en far, og de fleste kan også ha kontakt med ham. De har en FAR.

Men i dagens Norge kan barn vokse opp uten å ha en far. Ikke bare en far de aldri har kjent, ikke bare en far de ikke har kontakt med – men UTEN EN FAR. Det er bestemt i norsk lov! I endringen i barneloven, som trådte i kraft 1. januar i år, heter det (§4, 2. avsnitt): ”Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor.” Det står ikke ”kan ikkje bu saman med...” eller ”har ikkje arverett til...”. Det står ”kan ikkje ha...”.

Slike barn er vedtatt farløse. Med et pennestrøk har disse blitt fratatt en av de mest selvsagte rettighetene i livet.

I FNs barnekonvensjon, §7, heter det: Barnet har, umiddelbart etter fødselen, rett til navn og nasjonalitet, og så langt det er mulig, å kjenne til sine foreldre og få omsorg av dem. Og i §8 heter det: Staten skal respektere barnets rett til å bevare sin identitet, herunder nasjonalitet, navn og familieforhold. Til alt overmål heter det også, i §41: Hvis andre nasjonale eller internasjonale lover som staten har vedtatt, sikrer barnet bedre enn med denne konvensjonen, gjelder disse lovene, og ikke konvensjonen. Og i §42: Staten er forpliktet til å gjøre konvensjonens innhold kjent for barn og voksne.

Tror våre folkevalgte på storken? Alle vet at to kvinner ikke kan få barn sammen. Hvor har da de ”felles” barna kommet fra? For noen far har de jo ikke, det har Stortinget bestemt.

Gjennom endringene i barneloven bryter Norge FNs barnekonvensjon og krenker barnas rettigheter på en grov måte. Man fratar barn en selvsagt rett til å kjenne sin opprinnelse og å få omsorg av sin reelle far, uten at det er noen annen grunn til dette enn at to kvinner ønsker det slik. Og så hevdes det at det er ”barnas beste” man har i tankene!

All forskning viser at det er til barns beste å vokse opp i en stabil familie med far og mor. De undersøkelser som hevder å vise noe annet, er få, og seriøse forskere har avvist dem som uvitenskapelige, i den forstand at de bryter med prinsippene for god forskningsskikk, både hva angår sammensetning av forskningsteam, utvelgelse av testgruppe og kontrollgruppe, testantall og testtid. Ved selv å velge testparametrene kan man bevise hva som helst, men det har ikke noe med seriøs forskning å gjøre. Likevel er dette blitt brukt for å overbevise norske stortingspolitikere.

Kristent Samlingsparti taler barnas og familiens sak. Vi avviser propagandaen fra LLH og deres lobby, og vil ta endringene i ekteskapsloven og barneloven opp til ny behandling for å reversere dem. Vi fastholder kompromissløst, både på bibelsk grunnlag og med støtte i stort sett alle samfunn opp igjennom historien, at ekteskapet er en forening mellom én mann og én kvinne, og at barn har rett til å kjenne og få omsorg fra sine biologiske foreldre. Og da skal ikke myndighetene lage forordninger som undergraver dette.

tirsdag 9. juni 2009

Feig, eller politisk korrekt?

Etter at Irans president Ahmadinejad hadde holdt sitt hatefulle innlegg, krydret med usannheter, under FNs rasismekonferanse, hadde de fleste vestlige land – som ikke allerede i forkant hadde boikottet konferansen – forlatt salen. Unntaket var Norge. Utenriksminister Gahr Støre kritiserte Ahmadinejads innlegg, sant nok, men Irans president fikk jammen også kritikk på hjemmebane. Således var det lite enestående i det Gahr Støre sa. Det hadde vært et langt klarere signal om Gahr Støre hadde holdt seg borte, i likhet med stort sett alle sine kolleger.

Gjennom sin agitasjon mot Israel, der han krever Israel slettet fra jordens overflate, har Irans president brutt sine klare forpliktelser i forhold til FN-pakten. Men hvor er Norges krav om at Iran skal kastes ut av FN? Det har ikke vært tema.

Slike uttalelser er også straffbare i henhold til norsk lov, fordi de er oppfordringer til straffbare handlinger. Men det offisielle Norge er tilbakeholdende med reaksjoner. Og for ordens skyld: Ord har aldri rammet verken Ahmadinejad eller hans likesinnede.

Iran forsyner både Hizb’allah og Hamas med våpen. Hvor er Norges fordømmelse av og tiltak mot dette? Fraværende.

Mens Norge og resten av FN sover, haster Iran mot kjernevåpen. Kanskje det allerede er for sent å hindre dette.

Men det offisielle Norge er raske med å fordømme Israel når landet forsvarer seg mot de angrep en tilnærmet samlet araberverden, via Hamas og Hisb’allah, retter mot Israel.

For dette er politisk korrekt. Det er naivt og feigt, det er urettferdig, men det er politisk korrekt i dagens Norge.

Det vi risikerer, er at når Iran og andre radikale stater har gjort seg ”ferdige med” Israel – ved at de innser at de ikke klarer å knekke denne mini-staten – vil de for alvor rette sin oppmerksomhet mot Vesten, Norge inkludert. Da vil naive norske politikere få erfare at den dialogen man har forsøkt å få til, kun har ført til latter hos Iran og deres venner, mens disse har kjøpt seg tid og forberedt seg på avgjørende konfrontasjon.

Legg dumskapen til side, dropp alle politisk korrekte fraser, og våkn opp!

(Artikkelen ble publisert som leserbrev i april.)

Ja til aktiv livshjelp!

Til manges overraskelse og forferdelse vedtok FrPs landsmøte å gå inn for aktiv dødshjelp under visse omstendigheter. Jeg har ikke sett noen utfyllende redegjørelse for hva slags omstendigheter dette dreier seg om, men det spiller for så vidt ingen rolle.

For Kristent Samlingsparti (KSP) går imot enhver form for aktiv dødshjelp. Dette kan vi trygt gjøre, selv om vi, som FrP vil kjempe hardt for individets rettigheter til å bestemme over eget liv.

Det er mange i Norge i dag som sliter - fysisk og psykisk, emosjonelt, sosialt og økonomisk. Mange er plaget med store smerter. Selv har jeg vært forskånet for dette, men det er mange beretninger, både fra mennesker som har levd gjennom et ”smerte-helvete”, og fra mennesker som lever i et, om at de likevel priser livet. Dette kan de gjøre fordi de får hjelp til å leve med sine smerter.

Det er ingen lov som hindrer noen i å avslutte sitt eget liv. KSP tror heller ikke på noen slik lov, for hvordan skal man kunne håndheve den – kan man straffe noen som allerede er død? (At det vil kunne ha konsekvenser for forsikrings­utbetaling, er en annen sak.) Derimot er det lovbestemmelser som forbyr å assistere til selvmord, og disse ønsker KSP å beholde disse. KSP vil isteden kjempe for aktiv LIVSHJELP, for å gi mennesker så gode liv som mulig på tross av smerter eller følelsen av håpløshet.

Hvordan skal man kunne sette grenser for aktiv dødshjelp? Det går ikke, for verken smerte eller håpløshet lar seg kategorisere. Og hvordan skal man kunne pålegge en lege å assistere til selvmord? Dette vil være en umulig situasjon.

Og ikke minst: For den som er alvorlig syk og i behov av intensiv pleie, kan det føles som et samvittighetspress å skåne både pårørende og hjelpeapparatet for belastningene - ved at man isteden velger å forlate denne verden. På denne måten å kjenne seg uønsket (reelt eller ikke) er en byrde vi ikke kan åpne for å legge på noen.

Likevel blir det litt hyklerisk når enkelte sier at ”legens oppgave er å bevare liv,” samtidig som man ikke løfter en finger for å forhindre de om lag 50 drap som skjer ved legenes hånd hver eneste dag. For abort er prinsipielt ikke forskjellig fra aktiv dødshjelp.

KSP vil kjempe FOR LIVET, og FOR HJELP TIL Å LEVE DET dersom slik hjelp skulle være nødvendig. Det gjelder overfor den som er i en terminalfase, for den som ennå ikke har påbegynt det selvstendige livet, og for den som går med tanker om abort. KSP kjemper for individets frihet og rett – TIL Å LEVE, fra unnfangelse til naturlig død.

søndag 7. juni 2009

En tre-stats-løsning er ingen løsning.

Det snakkes mye om en to-stats-løsning i Midtøsten. Men det de i virkeligheten snakker om, er en tre-stats-løsning. For det er allerede to stater innenfor det gamle Palestina-mandatet, nemlig Israel og Jordan. Således er det området som ble satt av til en jødisk stat, allerede delt, og i tillegg til Syria, Libanon, Irak og Saudi-Arabia, gav det gamle ottomanske riket opphav til ytterligere en arabisk stat – Transjordan, senere Jordan.

Og kong Hussein, den kanskje mest betydningsfulle kongen av Jordan, uttalte at ”Jordan er Palestina, og Palestina er Jordan.” Om lag 70% av Jordans befolkning er for øvrig ”palestinere”. Så ”palestinerne” har allerede en stat. Trenger de ytterligere en?

Avtalen som ble inngått mellom daværende kong Feisal og den kanskje mest betydningsfulle jødiske lederen i mellomkrigstida, Chaim Weizmann, slo fast at området skulle tildeles til jødene, men at intet skulle gjøres som kunne sette de religiøse og sosiale rettighetene til den allerede eksisterende befolkningen i området til side. Ingen ting var sagt om nasjonale rettigheter, bortsett fra for jødene, som skulle få området som et ”nasjonalhjem”. Men 77% av dette området ble fradelt som en arabisk stat allerede i 1922.

Kriger fører ofte til grenseendringer og forflytning av befolknings­grupper. Det er nok å nevne Karelen, Polens grenser både mot Tyskland og Russland, og India-Pakistan. I sistnevnte tilfelle ble en befolkning på om lag 7 millioner flyttet i forbindelse med selvstendigheten fra Storbritannia i 1947. I forhold til dette både var og er ”det palestinske flyktning­problemet” bagateller.

FN slår fast det utillatelige i å erverve seg land gjennom krig. Dette gjelder angrepskrig, ikke forsvarskrig. For hvis det også skulle omfatte forsvarskrig, betyr det at enhver som går til krig, gjør det uten fare for å miste noe av sitt eget. Israel er blitt påtvunget 8 kriger og har gått seirende ut av dem alle. Likevel kreves det at de skal gi tilbake det de erobret fra aggressorene. Det er ingen rimelighet i dette.

Den ”palestinske” befolkningen lider fordi den blir brukt som spydspiss i den pan-arabiske krigføringen mot Israel. At så er tilfelle, har flere arabiske ledere innrømmet, endog kalt det kriminelt. Men disse lederne er døde nå, noen av dem drept av sine egne.

En tre-statsløsning vil kun være et midlertidig trekk i arabernes kamp for to-statsløsningen: Jordan og Palestina.

Både bibelsk, folkerettslig og utfra urbefolkningsretten og krigs­historiske paralleller har Israel et klart krav på hele området, inkludert Judea, Samaria og Gaza, og selvsagt Jerusalem, som har vært folkets livsnerve gjennom 3000 år. Kristent Samlingsparti sier et klart ja til dette kravet. Vi anerkjenner fullt ut Israels rett til sin hovedstad og vil som en naturlig konsekvens av dette flytte Norges ambassade til Jerusalem. Og enhver form for boikott av Israel fordi landet bruker sin soleklare rett til selvforsvar (samtidig som Norge pleier nære forbindelser med f.eks. Kina og importerer store mengder frukt fra Marokko og poteter fra Saudi-Arabia), er selvsagt uakseptabel (men takk til SV for at de gav oss mange tips om hvor vi kan kjøpe israelske varer).