tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - HELSE OG SOSIAL

Helsepolitikken må bygges på udiskutable og selvfølgelige rettigheter for pasienter/brukere. Helsesektoren er et felles ansvar for alle i samfunnet. Dette verken kan eller bør overlates helt til et profesjonelt upersonlig apparat. Oppgaver for trengende vil alltid være en oppgave for medmennesker med et personlig engasjement.

De lange sykehuskøene er blitt et stort problem i vårt helsevesen, Noen steder er det overbelastning, mens andre steder er det ledig plass.

Arbeidsmiljøloven må mykes opp, slik at det blir større fleksibilitet til å utføre påtrengende oppgaver. I tillegg til de offentlige sykehus ønskes private. Offentlig helsevesen og private må samarbeide og ikke se på hverandre som konkurrenter. Dette vil være et verdifullt supplement. Private bør få statlig støtte, på lik linje med det offentlige.

Ungdommen skal føre vårt samfunn videre. Vi må forebygge helseskader, vold og kriminalitet, f. eks. på grunn av alkohol, narkotika og tobakk.

De eldres status i samfunnet må oppgraderes, da de ofte sitter inne med verdifulle menneskelige og kunnskapsmessige ressurser. De eldre må i størst mulig grad, under forutsetning av at de selv ønsker det, bli satt i stand til å kunne bo hjemme.

Samtidig må det brukes langt større økonomiske ressurser på å bygge tilstrekkelig antall sykehjem. I dag okkuperes sykehusene av pasienter som ville hatt det bedre på et sykehjem. I en tid der det mange steder er mangel på sykehusplasser, vil utbygging av sykehjemsplasser frigi sykehusplasser og dermed korte ned på sykehuskøen. Dette vil også være en økonomisk gevinst, da en sykehjemsplass koster ca. 30 % mindre enn en sykehusplass.

Ensomhet blant eldre er i dag et voksende problem. Likeledes viser rapporter at eldre trenger aktiviteter og stimuli både i hjem, omsorgsboliger og på sykehjem. En gruppe som nå er voksende, er gruppen med demens. Denne gruppen vil bli en utfordring for eldreomsorgen i fremtiden.

Kristent Samlingsparti vil arbeide for at funksjonshemmede, trygdede, minstepensjonister, eneforsørgere og andre grupper som har det vanskelig i samfunnet, skal få det lettere økonomisk, praktisk og arbeidsmessig slik at de får et fullverdig liv og en enklere hverdag.

Organiseringen av helse-Norge i dag, med egne styrer for både helseregionene og helseforetakene, fungerer ikke til det beste for pasientene. Dette må det i neste stortingsperiode sette fokus på, for å se om dagens organisering bør endres.

Det antas at det i Norge i dag er ca 15.000 aktive injiserende rusmiddelavhengige. Antall narkotikarelaterte dødsfall (overdosedødsfall) ligger høyt i Norge. Overdosene i 2007 økte med 49 - fra 195 i 2006 til 244 i 2007. Nesten hele økningen i narkotikarelatert dødelighet er kommet i Oslo, hvor antallet har økt fra 72 i 2006 til 109 i 2007, en økning på hele 51 %. Det er store køer for å få behandling for rusmiddelavhengighet. I dag star 4000 i kø for å komme inn til behandling. I tillegg viser forskning at ca. 200 000 barn (et forsiktig anslag) lider under foreldrenes rusmiddelproblemer. Dette er en gruppe som er særlig risikoutsatt for selv å utvikle rusmiddelproblemer. Forebygging, tidlig intervensjon, behandling og rehabilitering er viktige momenter for å bekjempe rusmiddelavhengighet.

90.000 nordmenn er storbrukere av alkohol (1/2 flaske brennevin hver dag). Nordmenn drikker i snitt to liter ren alkohol mer per år i dag enn i 1982. Ikke siden 1970 har vi drukket så mye alkohol som nå. I dag er det nesten like mange kvinner som menn som drikker alkohol. Utviklingen er tilsvarende i ungdomsgruppen. Mens det i 1956 var 31 % av ungdom i alderen 18 til 20 år som ikke drakk alkoholholdig drikk, er den tilsvarende andel nå godt under 10 %.
Dette vil Kristent Samlingsparti gjøre noe med. Ved å gå inn for å endre alkoholloven til å ha samme stengetider (kl 0100) gjeldende i alle kommuner og ved å heve aldersgrensen for øl og vin til 20 år, innskrenkes alkoholtilgangen. All forskning viser at redusert tilgang til alkohol gir mindre bruk av alkohol.

Over 50 utførte aborter pr dag kan ikke godtas i Norge som en sivilisert velferdsstat. Abort er å ta liv. Til tross for store summer bevilget til abortforebyggende tiltak, kan det ikke sies at antall aborter går ned. Abortloven slik den er i dag, representerer velferdsstaten Norges største etiske dilemma og utfordring. Kristent Samlingsparti vil derfor arbeide for at det blir en konstruktiv, reflektert prosess på politisk toppnivå som fører til tiltak sterke nok til at vi vil se en drastisk reduksjon av antall aborter. Alle tiltak skal sikte inn mot at mor og barn skal komme godt ut av prosessen, begge parter med liv og helse i behold.

Krístent Samlingsparti vil:
 • Organisere helsevesenet og eldreomsorgen etter et kundeprinsipp der god service overfor pasienten kommer mer i fokus.
 • Se på organisasjonsendring av dagens helseregioner til det beste for pasienten.
 • Gi alle som bruker Frikort, rett til å forhåndsbetale dette i januar.
 • Ha som hovedmål å ta bort loven om selvbestemt abort.
 • Støtte tiltak som vil forebygge abort, som for eksempel stiftelsen Amathea.
 • Sørge for lovpålagt opplysning om abortens skadevirkninger og konsekvenser både etisk, fysisk og psykisk.
 • Sette fokus på innholdet i eldreomsorgen
 • Prioritere bygging av sykehjem som kan avlaste vare sykehus.
 • Skreddersy eldreomsorgen for framtidens eldrebølge.
 • Minstepensjonen skal ikke være lavere enn i dag.
 • Pensjonen skal følge lønnsutviklingen i samfunnet.
 • Pensjonen for gifte ektefeller må være like stor som for eventuelle samboende par.
 • Personer som er hjemme og gjør en innsats i privat omsorg, må gis økonomisk kompensasjon og pensjonsrettigheter.
 • Pensjonsalder innføres med større fleksibilitet.
 • Transportforordningen skal bli lovpålagt og lettere tilgjenglig for eldre enn den er i dag.
 • Støtte kampen mot aktiv dødshjelp og si ja til "god livshjelp".
 • Styrke psykiatrien på alle plan.
 • Det offentlige bør dekke tannlegebehandling på samme måte som andre legetjenester.
 • Styrke informasjon og holdningsskapende tiltak mot alkohol, tobakk og narkotiske stoffer.
 • Heve aldersgrensen på øl, vin og rusbrus fra 18 til 20 år.
 • Lovpålagt lik serveringstid for alkoholservering i hele landet:Klokken 08-01 for øl/vin/rusbrus, klokken 13-01 for sprit.
 • Arbeide for likeverdige støtteordninger til private og offentlige behandlingssteder for rusmiddelavhengige (gjelder for eksempel Evangeliesentrene).
 • Ha større fokus på behandling som fører til rusfrihet enn på legemiddelassistert behandling.
 • Et verdig liv med bedre helse ved å støtte lavterskeltiltak som kan motivere til behandling og rusfrihet.
 • Rehabilitering og attføring etter behandling av rusmiddelbrukere dekkes av folketrygden.
 • Se på fordelene for pasientene ved å ha egne spesialiserte helseforetak innen avhengighetsbehandling (som Helse Midt-Norge i dag).
 • Forebygging i forbindelse med narkotika, alkohol og tobakk bør bli et obligatorisk fag i grunnskolen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar