tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - MILJØ

Forurensningen av luft, jord og vann har økt i omfang og må tas alvorlig. Vi bør huske på at egentlig er all forurensning ressurser på avveie. Alle utslipp bør forsøkes redusert, og det som tilbakeføres til jord, sjø og vann må renses i størst mulig grad. Vi har alle et ansvar for å gjøre det vi kan for at vår vakre natur ikke skal skades ytterligere. Forurensning fra industri i utlandet er et problem for Norge som vi må ta alvorlig, og i samarbeid med andre nasjoner forsøke å redusere. Ingen har rett til å skade andres liv eller eiendom gjennom å skade miljøet.

Det må settes inn tiltak for å redusere CO2-utslippene. Her må Norge bruke sine store økonomiske ressurser til å igangsette forskning av ny teknologi som kan redusere CO2-utslippene. Vi må også støtte tiltak for reduksjon av utslipp i u-land.

Kristent Samlingsparti ser allikevel stor forskjell på vårt grisgrendte Norge og de meget tettbygde strøk mange steder i verden. Vi mener derfor at det ikke er nødvendig med den meget høye bensinprisen vi har i Norge som et middel til å redusert CO2-utslþpene. Høye bensinpriser reduserer vår befolknings private økonomi. Økt støtte til utskiftning av gammel og forurensende bilpark må være en prioritering, noe som vil være med på å redusere CO2-utslippene og å redusere bensinforbruket.

Kristent Samlingsparti vil:
  • Forurensningsloven skal ikke svekkes som miljøpolitisk virkemiddel.
  • Den som forurenser, skal være ansvarlig for å rydde opp etter seg og betale det dette koster.
  • Det innføres miljøavgift på produkter der dette er nødvendig, og pengene brukes til det de er ment for.
  • Eksportere mer av gassen til Europa. Dette vil gi mindre forurensning også for oss, da alternativet er skadelige gasser fra kullkraftverk.
  • Miljøvern og kulturminnevern må skje i samarbeid med grunneiere og være til minst mulig hinder for disse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar