tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - FAMILIEN

Undersøkelser viser at skilsmissetallene er høye. Det er derfor viktig med veiledning og kurs til foreldre. Dette gjelder både førstegangsfødende, tenåringsforeldre og også ved skilsmisser der barn er involvert.

Ny ekteskapslov som gir homofile og lesbiske samme rettigheter som ekteskap mellom mann og kvinne, ble vedtatt av den Rødgrønne regjeringen i denne stortingsperioden. Saken ble kjørt igjennom som en hastesak. Kristent Samlingsparti vil ha omkamp på dette vedtaket og kjempe for å få tilbake den opprinnelige ekteskapsloven som gir rett til ekteskap mellom mann og kvinne. Ellers devalueres/forringes ekteskapets stilling i samfunnet. Gud skapte mennesket til mann og kvinne, og Bibelen gir klare advarsler om homofili.

De høye skattene og avgiftene familiene har i dag, øver stort press på foreldrene slik at de begge føler de må ut i arbeidslivet utenfor hjemmet. Dette er med på å svekke oppdragerrollen, og gir familien liten mulighet for fleksibilitet. Kristent Samlingsparti vil senke skattene for familier i etableringsfasen, så familien selv gis valgfrihet til å disponere over sin egen tid med barna.

Det at en av foreldrene er hjemme med barna, deler av dagen eller hele, bør ikke få innvirkning på den fremtidige pensjonen.

Kristent Samlingsparti vil derfor gå inn for en ektefelle/delt beskatning, slik at skatten utlignes mellom de to inntektene.

Kontantstøtten må økes for alle slik at ektefeller har en reell valgfrihet til å kunne være hjemme med sine barn i stedet for å tvinges til å ha dem i barnehage.

Det må sees spesielle ordninger for eneforeldre slik at de får samme rettigheter og muligheter til å være hjemme med barnet.

Fødselspenger må økes slik at de som ikke står i full jobb, får like mye i fødselspenger som de med 100 % jobb.

Frivillighetsmeldinga (St.meld.nr.39) viser at det er over 1 15.000 frivillige organisasjoner i Norge og at det utføres i overkant av 113.000 frivillige årsverk for frivillige organisasjoner. Andelen av befolkningen som deltar i frivillig arbeid, er rekordhøy i internasjonale sammenligninger. Dette tilsier at det er mange familiemedlemmer som er engasjert i frivillig arbeid. Kristent Samlingsparti går inn for at det ikke legges merverdiavgift på frivillig arbeid. Det være seg i idrettsorganisasjoner og innen annet frivillig arbeid. Vi går også inn for å legge til rette for ordninger som kan utløse driftstilskudd - også for små, frivillige organisasjoner.

Krístent Samlingsparti vil:
  • Styrke økonomien til familier i etableringsfasen ved skattelette. Dette vil gi familien frihet til selv å disponere over sin egen tid.
  • De lavtlønnede skal automatisk innvilges betydelig skattelette.
  • Ha delt beskatning for ektefeller.
  • Tilrettelegge for ordninger som kan gi eneforsørgere økonomisk mulighet til å benytte seg av kontantstøtteordningen.
  • Familiepolitikken styrkes gjennom å støtte foreldrene i kurs og veiledning om oppdragelse.
  • Gå imot all form for omskjæring av kvinner.
  • Ikke legge merverdiavgift på frivillig arbeid.
  • Tilrettelegge for ordninger som kan utløse driftsmidler til frivillig arbeid også for små organisasjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar