tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - DOMSTOLENE

Kristent Samlingsparti vil:
  • Domstolene må bli istandsatt til å behandle lovbrudd raskt.
  • Arbeidet i domstolene utføres på en måte som ivaretar den enkelte innbyggers sikkerhet.
  • Opprettholde en uavhengig klagerett for behandling av saker som ønskes gjenopptatt.
  • Ordningen med konfliktråd gjøres også gjeldende for lovbrytere under den kriminelle lavalder, samt at man også vurderer andre reaksjoner.
  • Vern om den enkeltes personlige frihet og sikkerhet, som er nedfelt i Grunnloven, må håndheves strengt av Domstolene.
  • Juryordningen i vårt rettssystem opprettholdes.
  • Sikre nødvendige bevilgninger til domstolene for å unngå lang ventetid vedrørende behandling av saker.
  • Regjeringen nominerer kandidater til Høyesterett, og Stortinget godkjenner disse med 2/3 flertall i plenum.
  • Arbeide for mulighet til en raskere saksgang (hurtigdomstol) i de sakene dette av praktiske årsaker er å foretrekke.
  • Gå imot enhver form for kvotering av lekdommere og jurymedlemmer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar