tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - SAMFERDSEL, TRANSPORT OG KOMMUNIKASJON

Det må opprettholdes et bredest mulig kommunikasjonsnett med tog, buss, trikk, fly, T-bane, båt og ferger, slik at dette blir til best mulig nytte for alle som bor i vårt vidstrakte land. Transport av varer og tjenester er en stor utgift for bedriftene, og privatbilismen og all transport med bil forøvrig skal ikke være noen "melkeku" for staten. Fraktomkostninger og avgifter må reduseres kraftig. Dette vil tjene den enkelte og samfunnet i sin helhet.

Transportbedriftene må gis rimelige vilkår så de kan konkurrere med utenlandske transportselskaper. Kristent Samlingsparti vil arbeide imot at de store utenlandske transportørene skal "feie unna" det norske næringslivet på området.

Kristent Samlingsparti ønsker at all organisering av samferdsel skal settes "under lupen", slik at både effektivitet og funksjon får en maksimal utnyttelse.

Konkurransefortrinnet skal gjelde. Det skal være plass til både private og offentlige aktører uten at dette skal slå ut i ubalansen.

Både skips- og jernbanetrafikken burde med fordel kunne utnyttes bedre i transportapparatet enn det vi ser i dag. Dette for å unngå at veinettet blir påført altfor store belastninger med tungtransporter, noe som igjen resulterer i et stadig økende ulykkestall langs veiene våre.

Kristent Samlingsparti går inn for at det settes inn høyhastighetstog mellom våre største byer. Nasjonaløkonomisk vil dette lønne seg, bl. a. ved at slike tog vil redusere flytrafikken. I tillegg må det også bygges skipstunneler, bl a gjennom Stadlandet.

Kristent Samlingsparti vil:
 • Ha en kraftig oppgradering og utbygging av riks- og stamveinettet i Norge.
 • Riks- og stamveier sikres med krabbefelt og skikkelige forbikjøringsmuligheter.
 • Oppjustere fartsgrensen på enkelte veistrekninger der dette kan gjennomføres på en trygg og naturlig måte.
 • Registreringsavgiften reduseres til bare å dekke de faktiske utgifter som avgiften er ment å dekke.
 • Ha en generell tilrettelegging for bedring av bilparken, bedre renhold langs gater og bedre utbygging av parkeringsmuligheter.
 • Det satses på skikkelig rassikring i områder der dette er påkrevd.
 • Engangsavgiften på biler reduseres gradvis, slik at vi kan få en nyere, mer miljøvennlig og god bilpark.
 • Årsavgiften på bil og campingvogn må suksessivt bygges ned, med sikte på i fremtiden å kunne fjernes helt.
 • Omregistreringsavgiften skal ha et tak på 30.000 kr.
 • Ha sterkt fokus på utbygging og opptrapping av jernbanen med blant annet høyhastighetstog mellom de største byene, og bedre kapasitet enn i dag.
 • Gi startkapital til miljøvennlige kollektivtransporttiltak, fortrinnsvis innenfor de største byene hvor behovet er størst, f. eks. bybane.
 • Holde billettpriser på offentlig transport på et lavt nivå ved å gå inn med statsstøtte. På ferje skal det kun tas betaling for bilen og ikke for personer. Fortrinnsvis innføres autopass.
 • Studenter skal reise for halv pris på offentlige transportmidler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar