tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - BARNEVERN

I et harmonisk samfunn er det foreldrene som gir barna en trygg og omsorgsfull oppvekst. Trygghet i oppveksten er en forutsetning for at barna skal vokse ut av barndommen og bli selvstendige og ansvarsbevisste borgere. Samfunnet har imidlertid forandret seg betydelig, til flere uheldige former for familieforhold.

Det at ekteskap og andre stabile familieforbindelser blir oppløst, får store følger for barna. Vold og omsorgssvikt kan følge med. Disse familieforhold gjør at barn trenger en bedre rettsbeskyttelse, og fører også til at foreldrene trenger mer hjelp i omsorgsrollen. Målet er derfor at barnevernet forbedres, at det blir tatt rettssikkerhetsmessige hensyn til barn og foreldre og at Barnevernloven revideres. Barnets beste må komme i sentrum i enhver familieoppløsning, Det må gis hjelp til foreldre som ikke greier omsorgsoppgaven.

Foreldre må alltid varsles først før barnevernet kan behandle saken. Alle foreldre bør ha rettshjelp og gis økonomisk støtte der kostnadene ikke kan dekkes av egen økonomi. I alle saker der omsorgsovertagelse er resultatet, må det, i utgangspunktet, sees på om barna har det best hos foreldrene før avgjørelse tas. Dette kan imidlertid ikke gjelde der rusmiddelbruk og/eller psykiske sykdommer hos pårørende fører til omsorgssvikt, eller der vold og mishandling fører til skader på barn, og barnet derfor raskt må tas bort fra hjemmet.

Beviselig vold og omsorgssvikt må legges til grunn for å skille biologiske foreldre fra barna ved tvang. Der hvor det blir gjort vedtak om omsorgsoverdragelse, må først den nærmeste i familien kontaktes som et fremtidig alternativ til fosterhjem. Besteforeldre kan i denne forbindelse være en god løsning dersom de mener de har kapasitet til å påta seg oppgaven. Dette må nedfelles i Barnevernloven, slik at besteforeldre gis lovmessig rett til samvær med barnebarna.

Det har blitt et mer hensynsløst samfunn, der seksuell utnyttelse av barn har fått et større omfang. Denne seksuelle utnyttelsen av barn må få en langt strengere strafferamme.

Vi vet også at uskyldige personer er idømt uberettiget straff. Dette har store konsekvenser for vedkommende ved at det er vanskelig å bli kvitt beskyldningene. I slike tilfeller må vedkommende være berettiget til erstatning.

Kristent Samlingsparti vil:
  • Alle som gifter seg, skal få innføring i konfliktløsning i ekteskapet.
  • Barnas nærmeste familie skal først kontaktes ved plassering i fosterhjem.
  • Ved tvangssaker skal foreldre og barn ha full adgang og støtte i rettsapparatet.
  • Kommunen må ha full dekning til utgifter i barnevernssaker.
  • Alle saker som gjelder vold og omsorgssvikt, avgjøres av rettsapparatet.
  • Alle barn skal ha rett til å vite hvem som er sine biologiske foreldre.
  • Farskapsforholdet skal avgjøres ved DNA-test i tvilstilfeller.
  • Barnevernloven gjennomgås og revideres til beste for barnet.
  • Styrke barnevernet i kommunene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar