tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - SKOLE OG UTDANNING

Skolens rolle er å understøtte og videreføre barnas oppdragelse ved å formidle kunnskap og kultur. Sentrale mål må være ansvarsfølelse overfor seg selv og andre, individuell vekst og respekt for foresatte.
Undervisningen må foregå i hensiktsmessige lokaler og trygge skoleplasser. Kristent Samlingsparti vil gå inn for å beholde skolens kristne formålsparagraf, som slår fast at både grunnskole og videregående skole skal gi barna en "kristen og moralsk oppseding". Vi vil ta bort KRL-faget (kristendoms-, religions- og livssynskunnskap) som ble innført i 1997 og erstatte det med et rent kristendomsfag. Kristendomslærer skal i grunnskolen komme fra den menighet foreldrene tilhører.

Undervisning i fremmede religioner bør først skje på ungdomskoletrinnet, og da som en del av samfunnsfagene.

Elevene må få anledning til å lære ut fra evnene hver enkelt besitter. De må også lære seg disiplin, orden og flid.

Alle skal ha rett til alternativ undervisning ved skoleaktiviteter som strider mot deres samvittighet. Det økonomiske ansvaret for skolen bør flyttes fra kommune til stat.

Privatskoler og hjemmeundervisning må få bedre vilkår. Foreldrene, sammen med barna, må kunne bestemme om de skal gå på offentlig skole, privat skole, eller få hjemmeundervisning.

Bevilgningene til skoleverket må følge elevene som et tilskudd fra det offentlige med et fast beløp pr. elev slik at private skoler får samme økonomiske vilkår som offentlige. Staten bør også dekke kostnadene med utarbeidelse av hjemmeundervisningsopplegg, samt veiledning for slike foreldre.

Skole og frivillige organisasjoner må komme inn på et tidlig tidspunkt i oppveksten til barn og unge, for å formidle gode holdninger mot kriminalitet og mobbing.

Opplysning om skadevirkningene ved bruk av narkotika, alkohol og tobakk bør bli et obligatorisk fag i grunnskolen.

Undervisningen ved universitet og høyskoler bør styrkes kunnskapsmessig og evolusjonsteorien må ikke bli enerådende i universitetsmiljøer da dette ikke er bevist. Læren er også i strid med Guds egen beretning om hvordan skapelsen foregikk.

Det må bevilges mer midler til utbygging av studentboliger. I dag er husvære som leies på det åpne markedet mange steder for kostbare, og mange studenter har ikke råd til å leie dem.

Kristent Samlingsparti vil:
  • Ikke gå inn for etablering av heldagsskole.
  • Aktivt stimulere til oppbygging av friskoler.
  • Disiplin, orden og flid i skolen skal styrkes.
  • Elevene skal ha gratis tilgang på gode og oppdaterte lærebøker.
  • Gi mulighet for klasseopprykk for flinke elever.
  • Elevene skal ha et karaktersystem fra 4. eller 5. skoleår.
  • Styrke det faglige kunnskapsnivået i yrkesfag ved den videregående skolen.
  • Tilrettelegge for mindre teori og mer praktisk undervisning i yrkesrettede fag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar