tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - POLITI OG PÅTALEMYNDIGHETER

Kristent Samlingsparti ser at politi og lensmannsetaten må effektiviseres. Denne muligheten kan oppnås gjennom et nærmere samarbeid mellom politidistrikter og lensmannskontorer, der disse ligger nært i avstand til hverandre. Ved en sammenslåing av disse etatene, og med opprettelse av fellesordninger, vil det bli mulig å frigjøre tjenestemenn til operativ tjeneste.

Påtalemyndighetene må avhjelpes med den store saksmengden de i dag ofte har. Dette kan gjøres ved at privatpraktiserende advokater fører offentlige straffesaker for påtalemyndighetene. Samarbeid vil føre til at straffesaker med kjente gjerningspersoner ikke blir henlagt.

Smugling av narkotika er blitt mer omfattende, og har ført til at mange unge er blitt avhengige av narkotiske stoffer. Menneskesmugling er og blir en stor belastning på samfunnet. Kristent Samlingsparti vil arbeide for bekjempelse av narkotika og menneskesmugling ved et mer effektivt samarbeid mellom politi, tollvesen og kystvakten. En må også arbeide for et tettere samarbeid med myndigheter internasjonalt.

Kristent Samlingsparti vil:
  • Effektivisere politi og lensmannsetaten med mer ekspertise, og tilføre nødvendig teknologi, materiell og økonomiske ressurser.
  • Øke bemanningen i etatene for å styrke ordenstjenesten.
  • Uavhengig av regjering og Storting skal politi og påtalemyndighetene avgjøre straffen i enkeltsaker.
  • I enkeltsaker må politi og påtalemyndigheter være atskilt.
  • Stortinget godkjenner utnevnelser av riksadvokat og førsteadvokat.
  • Politidistriktene langs kysten må ha en stabil og kvalitativ sjøtjeneste.
  • Alle vitner i saker som omhandler narkotikaforbrytelser og organisert kriminalitet, må få tilstrekkelig beskyttelse.
  • Utvide samarbeidet mellom de europeiske politietatene.
  • Politiet må få bevilget utvidet bruk av våpen.
  • Helikoptertjeneste må i større grad tilføres politiet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar