tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - NORGES FORHOLD TIL VERDEN

Norge bør ha en vedvarende suverenitet som en kristen rettsstat, uten overnasjonal styring. Det er folket selv som skal bestemme. Alt må skje innenfor Grunnlovens rammer. I unntakstilfeller kan det være aktuelt med en folkeavstemming. Norge skal holdes utenfor EU, EØS og Schengen-avtalen. Vi skal ha et selvstendig og fritt folk, i et fritt land, i tråd med vår Grunnlov.

I stedet går vi inn for en frihandelsavtale på lik linje med Sveits, som har en minst like god avtale på dette området som Norge har gjennom EØS. (I tillegg slipper Sveits å få hundrevis av lover og forordninger trædd ned over hodet på seg, som her hos oss.)

Vi gir vår støtte til at Israel skal eksistere under trygge forhold og innenfor grenser som kan forsvares. Vi ønsker et vedtak som umiddelbart godtar flytting av Israels ambassade til Jerusalem.

Norge må forplikte seg til å arbeide mot all form for forfølgelse, både kulturelt og religiøst. Hvert individ må sikres frihet og rett til å tro og mene det man ønsker og vil, uten overgrep og forfølgelse.

Gud ønsker at mennesker skal ha frihet og rett til valg. Dette kommer klart frem i Bibelen. Kristent samlingsparti ønsker å gi "hjelp til selvhjelp" i u-hjelpsprogrammet.

Vi ønsker mest mulig frihandel, men politikken skal gjennomføres med nødvendige unntak der det er helt påkrevd, og med godt skjønn. En skal særlig søke å gi rettigheter og åpne muligheter for u-landene i den tredje verden.

Mest av alt tror vi på skikkelig "undervisning" og kunnskapsbyggende programmer. Dvs. skole og utdanning, Dette er et meget viktig fundament innen "hjelp til selvhjelp" (f. eks. gi lån til kjøp av produksjonsmidler i U-land), som er grunnpilaren for utvikling og økonomisk forståelse, og som skaper vekst i ethvert utviklingsland.

Kristent Samlingsparti ønsker en spesiell tilknytning til de vestlige demokratier der fastholdningen av medlemskapet i NATO er viktig. For øvrig tror vi USA er en minst like sikker og antatt bedre samarbeidspartner for Norge enn hva EU eller Europa er.

En av grunnene til at vi tror USA kan være en sikrere og mer pålitelig samarbeidspartner for Norge, er selve grunnholdningene USA har som demokratisk nasjon og forholdet til Bibelen og kristendommen. Europa preges av langt større forfall både kulturelt og når det gjelder de kristne grunnverdier.

Kristent Samlingsparti vil:
  • Ikke gå inn for EU- medlemskap.
  • Avvikle skattlagt U-hjelp.
  • Gaver skal i hovedsak søkes gitt på frivillig basis bortsett fra i forbindelse med naturkatastrofer og til land som er kommet i nød på annen måte, der staten må gå inn med støtte. Det er viktig å kontrollere og tilrettelegge for at frivillig bistand går via pålitelige kanaler, primært via ulike kristne og humanitære organisasjoner.
  • Utvide FN-mandatet til å gripe inn for å stoppe folkemord og overfor land som bevisst legger opp til brudd på menneskerettighetene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar