tirsdag 28. juli 2009

Kristent Samlingspartis program - SONING

Kristent Samlingsparti aksepterer ikke at fengselsstraff skal være assosiert med snillisme, men den må ha en form av frihetsberøvelse slik at den blir oppfattet som straff. At innsatte skal ha krav overfor fengselsbetjenter eller fengselssystemet godtas ikke. Tvert imot, innsatte skal lære seg å ta hensyn til andre, lære seg disiplin og respekt.

Men bare fengselsstaff i seg selv ville være meningsløst uten en god rehabilitering til samfunnsnyttig livsstil. Det burde også være mulig, i støne utstrekning, å vurdere samfunnsnyttig arbeid som alternativ til fengselsstraff. Unntatt må være volds- og sedelighetsforbrytere.

60 % av alle som sitter i fengsel, har et rusmiddelproblem. Mange av dem er såkalte gjengangere. Disse bør dømmes til behandling for sitt rusmiddelproblem, som del av ordinær fengselsstraff. Dette vil være med på å minske soningskøene og forebygge dagens rusmiddelproblem. Et stort problem for rusavhengige når de har sonet sin straff er at de har stor gjeld og ingen inntekt. Det bør derfor sees på en gjeldsordning i forhold til å kunne klare et rusfritt liv.

Kristent Samlingsparti går inn for opprettelse av private/statlige bedrifter, der fengslede kan arbeide under oppsyn av fengselsbetjenter, og hvor de kan sone slik at de kan bli hjulpet til å fungere i samfunnet. Dette, til sammen, ville spare samfunnet for store økonomiske summer. Det vil også forhindre soningskø.

Kristent Samlingsparti vil:
 • Et fengselsår skal være likt et kalenderår.
 • Prøveløslatelse etter 2/3 soning har liten preventiv virkning, og fører til ekstraarbeid og fare for rømming. Ordningen bør derfor opphøre.
 • Det må gjøres betydelige forbedringer i rehabilitering av kriminelle for å forhindre såkalte gjengangere. Dette gjelder blant annet rusomsorg, psykiatrisk behandling og utdannelse.
 • Rusmiddelbrukere bør dømmes til behandling i stedet for ordinær fengselsstraff.
 • Det må bygges tilstrekkelig med fengselsplasser, slik at straffedømte kan sone omgående.
 • Der hvor gjerningsmannens identitet er kjent, skal ikke saken henlegges.
 • Ha betydelig strengere straff for volds- og sedelighetsforbrytere.
 • Bruke narkotikahund for å bedre kontrollen med narkotikamisbruk i fengslene.
 • Forbrytere som har skadet enkeltmennesker, må ikke straffes mildere enn økonomiske vinningsforbrytere. Dette er noe en ser tilfeller av i dag.
 • Ikke benytte fengsel som oppbevaring for psykiatriske pasienter. Psykiatrien må derfor utbygges.
 • Førstegangsforbrytere skal ikke sone sammen med gjengangere. Disse bør ha eget rehabiliteringsprogram og oppfølging etter soning.
 • Sikkerhetstiltak i fengslene må forbedres. Økonomi må ikke forhindre sikkerhetstiltak i fengslene.
 • Det bør sees på en ordning med gjeldssanering som "en gulrot" for å bli rusfri etter soning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar